HantVerket Väst, Göteborg

Coworking för hantverkare (2020)

Coworking

Koncept

Ombyggnad

Kulturmiljö

Anpassning


Som ett kontorshotell – fast för hantverkare. Så ser konceptet ut bakom HantVerket Västs lokaler i Hus A i Slakthuset. Syftet är att öka både intresse och kunskap kring hantverksyrken och här ges möjlighet att etablera verksamheter och möta ny publik.


Denna del av Hus A är den första som är gestaltad utifrån ”Slakthusmodellen”, (se mer under projekt Slakthuset). Eftersom byggnaden ursprungligen har mycket höga bröstningar har det behövts fler öppningar för dagsljus och utblick. Industriportar i stål har då ersatts med stora glas och fasaderna har fått sänkt bröstning eller ny håltagning för glas. I samband med renoveringen har även lanterninen, som varit igensatt i många år, glasats upp igen. Nya tillägg i miljön är tillgängliga publika entréer.


Grundtanken inne i lokalerna har varit att spara så mycket som möjligt av ursprungskaraktären i de befintliga delar som är kvar. Hellre visa lagningar än att gömma dem bakom nya ytskikt. Väggarna har fått behålla kakel, puts och profilerad plåt i vitt. Även karaktäristiska installationer har bevarats, liksom gjutjärnspelarna.

Det råa betonggolvet är däremot nygjutet, det gamla hade kraftiga lutningar mot gamla brunnar och var i dåligt skick. Förutom att lokalerna har fått ett nytt industrigolv är de nu tillgängliga.


Övriga nya tillägg består dels av gemensamma ytor för möten, workshops och fika som Higab har iordningställt för sin nya hyresgäst, dels HantVerket Västs egen fasta inredning som delar in öppna ytor i mindre hantverkarbås. MinnyMind har haft båda uppdragen, där båskonceptet har tagits fram tillsammans med Hantverket Väst. Stommen i båsen utgörs av slakthusgrönt trä med fyllning i ljus panel och metallnät – en stallkaraktär som knyter an till platsen. Därefter är det upp till hyresgästen för respektive bås att sätta sin personliga prägel.


Hus A byggdes som slakthall för stor- och småboskap på den tiden stor hantverksmöda lades på industribyggnader med murade valv och nischer, omsorgsfulla plåtdetaljer och bearbetade naturstenssocklar. Nu blir hantverk även innehållsmässigt en del av Slakthusets fortsatta utveckling.